gilberthayes.com  |  Travel Diary  |  Asia  |  漫步遊澳門
my Dream Trip  
 
March 21  Friday
迫爆梳打埠
 
March 22  Saturday
雨中的文化
 
 

相片集
  
前言

數月不斷工作,身心疲累,很想出外走走休息一下,遂在復活節長假期到澳門一遊,完成兩年前未能完成的「澳門世遺之旅」。